ANALISA PENSEJARAHAN BERKAITAN FAKTOR PERKEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN PONDOK DI NEGERI KELANTAN

Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin, Rahimin Affandi Abd. Rahim, Muhammad Yusri Yusof@Salleh, Abd. Munir Mohd Noh, Paiz Hassan, Muhd Imran Abd Razak

Abstract


Kedatangan Islam ke negeri Kelantan sekitar abad ke-12M telah memberi pengaruh yang besar kepada beberapa aspek Islamisasi termasuk bidang pendidikan. Pada peringkat awal, masyarakat yang memerlukan pendidikan agama bertumpu di surau, masjid dan rumah guru yang disampaikan oleh para agamawan dan ulama. Setelah melalui beberapa fasa, maka terbentuklah institusi pondok yang merupakan institusi pendidikan formal yang terawal di Malaysia umumnya dan di negeri Kelantan khasnya. Perkembangan institusi pondok sekitar abad ke-19M dan akhir abad ke-20M begitu pesat sehingga negeri Kelantan diistilahkan sebagai negeri “Serambi Mekah”. Walaupun penubuhan institusi ini telah mengalami kemerosotan dari aspek pengekalan dan keadaan semasa, namun sejarah perkembangannya sewajarnya diketengahkan sebagai satu sumber maklumat yang penting terhadap generasi kini. Justeru, penulisan ini akan menghuraikan analisa pensejarahan berkaitan faktor-faktor perkembangan institusi pendidikan pondok di negeri Kelantan. Metodologi penulisan ini ialah kaedah kualitatif sepenuhnya dengan menganalisis dokumen-dokumen berkaitan seperti buku, artikel jurnal dan prosiding. Data-data yang diperolehi akan dianalisis secara deskriptif dan kandungan bagi menghuraikan fakta yang berkaitan. Dapatan penulisan ini mendapati sejarah perkembangan institusi pondok di Kelantan mengalami proses yang panjang sehingga institusi ini mencapai kegemilangan pada satu ketika dahulu. Tambahan pula, beberapa faktor utama mempengaruhi perkembangan institusi pondok iaitu kelahiran para ulama, tumpuan masyarakat, usaha para ulama, sokongan pemerintah serta sokongan masyarakat tempatan. Rumusnya, institusi pondok merupakan institusi pendidikan Islam tradisional yang masih lagi dapat dikekalkan dan amat sinonim dengan negeri Kelantan sehingga kini.

Keywords


Sejarah; Perkembangan; Faktor; Institusi Pondok; Kelantan

Full Text:

PDF

References


Ab. Razak Mahmud. (2005). Ikhtisar Sejarah Kelantan. Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Abdul Hakim Abdullah, Ab. Aziz Sulaiman & Mohd Shafiee Hamzah. (2019). Sejarah Perkembangan Institusi Pengajian Pondok di Negeri Terengganu. Kuala Nerus : Penerbit UNISZA.

Abdullah Alwi Hj. Hassan. (1996). The Administration Of Islamic Law In Kelantan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Abdullah Bin Hj. Ishak. (1987). Ke Arah Mengembalikan Identiti Pengajian Pondok di Malaysia (Tesis Doktor Falsafah tidak diterbitkan, Universiti Malaya, 1987).

Abdullah Ishak. (1990). Islam Di Nusantara :Khususnya Di Tanah Melayu. Selangor: Al-Rahmaniah (Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia)

Abdullah Jusoh. (1990). Pengenalan Tamadun Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Ainatul Fathiyah Abdul Rahim & Mohamad Zaini Abu Bakar. (2015). Glokasi dan cabaran sekolah pondok di Malaysia. Dalam Salasiah Che Lah (ed.), Ilmu, Tradisi dan Kelestarian dalam Kearifan Tempatan (pp. 20-30) Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Arba’iyah Mohd Noor. (2008). Perkembangan Pendidikan Islam di Kelantan. Jurnal Malaysia Dari Segi Sejarah, 36, 68-83.

Ezad Azraai Jamsari, Noor Inayah Yaakob, Wan Kamal Mujani, Adibah Sulaiman & Kamaruzaman Jusoff. (2011). The Influence of Middle East on The Development of Islamic Education in Kelantan, Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research 7, 141-150.

Farrah Wahida Mustafar. (2021). Penyebaran Islam Dalam Ketamadunan Melayu: Satu Tinjauan Awal ke Atas Masyarakat Melayu di Kelantan. Jurnal JTuah, 2, 18-33.

Fatimi, S.Q. (1963). Islam Comes To Malaysia. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute Ltd.

Hall, D. G. E. (1981). A History Of South East Asia. Fourth Edition, New York: Palgrave Macmillan

Hamdan Hassan. (1980). Pertalian pemikiran Malaysia-Acheh dalam tamadun Islam. Dalam Khoo Kay Kim (ed.), Tamadun Islam Di Malaysia (pp. 23-34) Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

HAMKA. (1981). Dari Perbendaharaan Lama. Kuala Lumpur : Pustaka Antara.

Ibnu Khaldun. (2004). Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kaherah: Darul Fajar li Turath.

Ismail Che Daud. (2001). Tokoh-Tokoh Ulama Semenanjung (1). Kota Bharu : Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Khoo Kay Kim. (1983). Beberapa Aspek Warisan Kelantan II. Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan.

Mahayuddin Yahya & Ahmad Jelani Halimi. (1996). Sejarah Islam. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Masyurah Mohd Rawi, Harun Baharuddin, Maimun Aqsha Lubis, Siti Aisyah Romli. (2015). Institusi pondok dalam sistem pendidikan islam di malaysia. Kertas Kerja dibentangkan di The 7th International Workshop And Conference Of Asean Studies On Islamic And Arabic Education And Civilization (Poltan-Ukm-Polimed), Bangi : Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamad Abu Bakar. (1985). Pondok, Pilihanraya dan Pemerintahan di Kelantan. Kelantan Dalam Perspektif Sosio Budaya. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya, 55-64.

Mohd Majid Konting. (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammad Ridzuan Othman. (2001). Masjid al-Haram dan peranannya dalam perkembangan awal pendidikan dan intelektualisme masyarakat Melayu. Jurnal Usuluddin, 13, 65-80.

Mohd Roslan Mohd Nor, Ahmad Zaki Ibrahim, Abdullah Yusof, Muhamad Fauzi Zakaria & Mhd Faizal Mhd Ramli. (2012). Early history of Islamic education and its expansion in the state of Kelantan, Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research,11 (8), 1153-1160.

Mohd Roslan Mohd Noor & Wan Mohd Tarmizi Wan Othman. (2011). Sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Jurnal Ta’dib, 6 (1), 59-78.

Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin, Shahril Nizam Zulkipli, Hamdi Rahman Mohd Yaacob, Muhammad Yusri Yusof @ Salleh, Paiz Hassan, Ab. Munir Mohd Noh, Mohd Muhaizam Md Ishak. (2012). Sejarah kedatangan Islam ke Malaysia: Analisa berkaitan kawasan pertapakan Islam yang paling awal di Malaysia. Kertas Kerja dibentangkan di Simposium Nusantara Ke 9, Seri Iskandar: UiTM Cawangan Perak.

Muhd Yusuf Ibrahim. (1997). Ilmu Sejarah: Falsafah, Pengertian Dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Muhamaad Razis Ismail. (10 Mei 2020). Tok Guru Haji Malek Jalan Kaki 155km Demi Ilmu. Harian Metro. Dilayari daripada https://www.hmetro.com.my/utama/2020/05/576991

Nik Mohamed B. Nik Mohd Salleh. (1985). Perkembangan pendidikan atau pengajian Islam di negeri Kelantan. Warisan Kelantan IV, 97-107.

Nur Azuki Yusuff & Nik Kamaliah Nik Abdullah. (2007). Institusi dan sistem pendidikan Islam: Suatu analisa tahap perkembangannya di Kelantan. Jurnal al-Tamaddun, 2, 139-160.

Othman Lebar. (2017). Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metode Edisi Kedua. Tanjung Malim : Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman Mohamed. (2001). Penulisan Tesis Dalam Bidang Sains Sosial Terapan. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Rahimin Affandi Abdul Rahim, Nur Azuki Yusuff, Rohani Desa, Norazlina Zakaria & Norhayati Md. Dahlal. (2010). Institusi pondok sebagai penjana intelektual ummah di Kelantan. Kertas Kerja dibentangkan di Seminar Keintelektualan Islam 2010 Peringkat Kebangsaan. Kota Bharu : UiTM Cawangan Kelantan.

Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ruzman Mohd Noor, Norhidayah Yusoff & Muhammad Izzuddin Helmi Dzulkifli. (2015). Institusi pondok tradisional sebagai model kearifan Melayu Islam : Antara tradisi dan harapan. Dalam Salasiah Che Lah (ed.), Ilmu, Tradisi dan Kelestarian dalam Kearifan Tempatan (pp. 44-51) Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Rahmat Saripan. (1979). Perkembangan Politik Melayu Tradisional Kelantan 1776-1842. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Ramli Saadon, Khairi Arifin & Ishak Saat. (2016). Perkembangan pendidikan orang Melayu di Malaya sebelum kemunculan western-type-education. Jurnal Perspektif, 8 (2), 79-96.

Rentse, A. (1934). History of Kelantan I. Journal of The Malayan Branch of The Royal Asiatic Society, 55-59.

Roff, W.R. (1974). Kelantan: Religion, Society And Politics In Malay State. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Rosnani Hashim, Saheed Ahmad Rufai & Mohd Roslan Mohd Nor. (2011). Traditional Islamic education in Asia and Africa A comparative study of Malaysia’s pondok , Indonesia’s pesantren and Nigeria’s traditional madrasah. World Journal of Islamic History and Civilization (WJIHC), 1, 94-107.

Salmiah Ismail, Zainab Ismail & Salasiah Hanin Hamjah. (2014). Kemapanan institusi pondok di Kelantan: Kajian konsep. Jurnal Islamiyyat 36(1), 49-52.

Sa'ad Shukri Muda. (1971). Detik-Detik Sejarah Kelantan. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

Shaharuddin Pangilun & Farhah Zaidar Mohamed Ramli. (2017). Penyebaran dan perkembangan Islam di Alam Melayu. Kertas Kerja dibentangkan di Persidangan Antarabangsa Pengajian Islamiyyat Kali ke 3 (IRSYAD 2017). Kajang : KUIS.

Suliah Mohd Aris, Baterah Alias, Safinaz Abdul Samat & Fadhilah Adibah Ismail. (2015). Islamisasi di Alam Melayu : Kesan dan pengaruh dalam aspek pendidikan. Kertas Kerja dibentangkan di ICOMHAC 2015. Langkawi : UiTM Cawangan Kedah-INSPIN.

Syed Naguib Al-Attas. (1970). The Correct Date Of The Terengganu Inscription. Kuala Lumpur: Museums Department.

Wan Hussein Azmi. (1980). Islam di Malaysia: Kedatangan dan perkembangan (abad 7-20 M). Dalam Khoo Kay Kim (ed.), Tamadun Islam Di Malaysia (pp. 10-20) Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

Wan Mohd Shaghir Abdullah. (2000). Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara Jilid 1. Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyah

Wan Shamsuddin Mohd Yusof. (2012). Sejarah kedatangan Islam di Kedah: hubungan dan peranan Kesultanan Kedah dalam perkembangannya. Kertas Kerja dibentangkan di Majlis Ceramah Pusat Islam UiTM Cawangan Kedah. Merbok : CITU UiTM Cawangan Kedah.

Wheatley, P. (1961). The Golden Khersonese. Kuala Lumpur : University of Malaya Press.

Winstedt, R.O. (1961). The Malays A Cultural History. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Winstedt, R.O. (1948). Malaya And Its History. London: Hutchinson University Library


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal 'Ulwan

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), permitting copy and redistribute the material in any medium or format.