PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI BERPANDUKAN KAEDAH PENDIDIKAN BERSEPADU SURAH LUQMAN AYAT 12-19

Suliah Mohd Aris, Fathiah Fathil, Shamsiah Sapri

Abstract


Konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai matlamat melahirkan Malaysia yang maju bukan sahaja dari segi kebendaan namun juga dari segi pemikiran, dan peradaban yang berteraskan nilai, etika dan akhlak. Gagasan tersebut bukanlah satu usaha yang mudah apatah lagi di era globalisasi kini yang memperlihatkan pengaruh ideologi Barat terlalu mudah meresapi pemikiran dan gaya hidup masyarakat. Berhadapan dengan cabaran tersebut, kaedah pendidikan yang bersepadu dan mantap adalah amat diperlukan sebagai suatu saranan penyelesaian. Justeru itu kajian ini menganalisa rangka kaedah pendidikan bersepadu menerusi al-Quran dengan memfokuskan kajian terhadap Surah Luqman ayat 12 hingga ayat 19. Kajian ini menggunakan metod kualititatif, data primer yang diperolehi menerusi kitab tafsir muktabar, buku serta artikel ilmiah yang berotoriti dan seterusnya dianalisis menggunakan metod analisa kandungan. Hasil kajian mendapati bahawa kaedah pendidikan bersepadu digunakan oleh Luqman kepada anaknya merangkumi pendidikan akidah, ibadah, akhlak dan dakwah dengan pelbagai teknik yang berkesan. Kaedah tersebut wajar menjadi panduan dalam membentuk insan yang seimbang dan bersepadu serta bertanggungjawab bagi merealisasikan masyarakat Madani.

Keywords


Bersepadu; Kaedah pendidikan; Madani; Masyarakat; Surah Luqman

Full Text:

PDF

References


Abdullah Nasih ‘Ulwan. (2015). Tarbiyyat al- Awlad Fi al- Islam. (Terj. Mohd Ikhwan Abdullah). Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd

Abdul Halim El-Muhammady. (1991). Pendidikan Islam: Falsafah, Disiplin dan Peranan Pendidik, PJ : Dewan Pustaka Islam

Abdul Hakim Abdullah. (2020). Pendidikan Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Tamaddun-FAG UMG. XXI(1), 265-270.

Abdul Mukti Baharudin. (2018). Aulawiyyat Dalam Pendidikan Anak-anak: Kajian Terhadap Surah Luqman. eProceeding IRSYAD. 4th International Conference on Islamiyyat Studies 2018. 18-19th September 2018 Tenera Hotel Bandar Baru Bangi: Selangor

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka). (1999). Tafsir al-Azhar. Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd.

Al-Ay’yid, Ahmad. (2003). Al-Mu’jam Al-Arabiy Al-Asasiy. Riyadh : Larus

Al-Maraghiy. (2001). Tafs?r al-Maraghiy. Terj Muhammad Thalib. Jil 11(Juz 21& 22). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Al-Qurtubi. (2009). Al-Jami’ l? Ahk?m al-Quran. Terj. Fathurrahman Abdul Hamid. Dudi Rosyadi. Marwan Affandi. Jakarta Selatan. Pustaka Azzam

Anwar Ibrahim. (2023). Membangun Negara Madani. Selangor : IDE Research Centre Sdn Bhd

Elemen Pendidikan dalam Malaysia Madani Angkat Martabat Rakyat, Negara. (2023). The Sundaily 21 Januari 2023 https://www.thesundaily.my/cerita/berita/elemen-pendidikan-dalam-malaysia-madani-angkat-martabat-rakyat-negara-CH10533199

Fathullah al-Hafnawi. (1996). Himpunan Wasiat-wasiat Luqman al-Hakim Untuk Anak-anak, terj.: Redaksi Nurulhas. Kuala Lumpur: Sykt Nurulhas

Fauziah Ibrahim. Norulhuda Sarnon. Khadijah Alavi. (2012). Memperkasa Pengetahuan Agama Dalam Kalangan Remaja Bermasalah Tingkah Laku: Ke Arah Pembentukan Akhlak Remaja Sejahtera. Journal Of Social Science And Humanities. e-Bangi. 7 (1): 84-93.

Ibn Kathir. (2008). Tafsir Ibn Kathir. Penterjemah M. Abdul Ghoffar. Jil 7. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i

Ikhwan Lubis et. al. (2021). Dasar Falsafah Dan Polisi Pendidikan Bersepadu: Pengalaman Malaysia. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J), 4 (1), 1-19.

Ismail Sualman. (2023). Memahami Konsep Malaysia Madani. Utusan Online 22 Januari 2023. https://www.utusan.com.my/rencana/2023/01/memahami-konsep-malaysia-madani/

Mohd Farihal Osman, Noor Habibi Long Ahmad Bashir Aziz. (2016). Toleransi Nabawi Dalam Pembinaan Budaya Masyarakat Madani Yang Bertamadun. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 4(5), 52–64.

Mohd Kamal Hassan. (1984). Penghayatan Islam dalam Mempelajari dan Mengembangkan Ilmu. Kertas kerja Forum Pendidikan Sepadu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

M. Zubaedy (2018). Konsep Pendidikan Anak Menurut al-Quran Surah Luqman Ayat 13-19. Didaktika Jurnal Kependidikan, 12(2)

Osman Bakar. (1997). Agama dan Budaya Teras Masayarakat Madani. Jurnal Usuluddin, 5, 1-10. UM : Kuala Lumpur Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/3154

Safinah Ismail. (2018). Elemen Komunikasi Bapa Dalam Surah Luqman. eProceeding IRSYAD. 4th International Conference on Islamiyyat Studies 2018. 18-19th September 2018 Tenera Hotel Bandar Baru Bangi: Selangor

Salihin Hussin, Ahmad Najib Abdullah & Wan Rohani Wan Mokhtar. (2019). Pentafsiran Ayat Pendidikan Luqman Mengikut Perspektif Ahli Tafsir Kontemporari, al-Basirah, 9(1), 1-17.

Sayed Sabiq. (2022). Aqidah Islam Menurut Al-Quran Dan Hadis. Selangor : Pustaka Salam

Siti Zaharah Hamid, Abur Hamdiusman, Sofiah Samsudin & Farah Zaidar Muhamed Ramli. (2018). Konsep Tarbiyah Dalam Surah Luqman menurut Kitab Nazarat Fi Kitabillah Karya Zainab Al-Ghazali Al-Jubaily (1917-2005). Proceeding of The International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2018 (THIQAH 2018) 7 Mac 2018. ILIM, BANGI : SELANGOR, e-ISBN :978-967-2122-37-1

Suhailiza Md. Hamdani, Dini Farhana Baharudi, Nur Kareelawati Abdul Karim & Eizan Azira Mat Sharif. (2018). Meneroka Model Pendidikan Seimbang Untuk Mendepani Abad Ke-21. 4th International Conference on Islamiyyat Studies 2018. 18-19th September 2018 Tenera Hotel Bandar Baru Bangi: Selangor

Syaari Ab Rahman. (2021). Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Dengkil : Paradigma Ibrah Sdn. Bhd

Syahirah Rosli, Siti Fairuz mahmud, Mohd Edyazuan Azni. (2022). Mengintegrasi Falsafah Pendidikan kebangsaaan (FPK) Dalam Membangunkan Modal Insan Bersepadu, Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 86-103.

Tajul Ariffin Noordin. (1993). Perspektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tajul Ariffin Noordin & Abdul Raof Dalip. (1986). Pendidikan Sepadu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ummi Munirah Syuhada Mohamad Zan. (2023). Tadbir Urus Kerajaan ‘Malaysia Madani’: Persepsi Golongan Belia Terpelajar. E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan kali ke-8 (PASAK 2023) 10 -11 Mei 2023

Wan Mohd Nor Wan Daud. (2019). Budaya Ilmu: Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini. CASIS : Kuala Lumpur


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal 'Ulwan

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), permitting copy and redistribute the material in any medium or format.