TOLERANSI FIQAH SEBAGAI ASET DAKWAH

Mohammad Nidzam Abdul Kadir, Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Norasiah Mohammad

Abstract


Dakwah kepada Islam merupakan suatu kewajipan. Dalam berdakwah, ia memerlukan dasar hikmah sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran. Antara hikmah dalam berdakwah ialah sikap bertoleransi dalam menangani pelbagai perbezaan pandangan ulama dalam hukum-hakam fiqah. Toleransi ini penting bagi mencapai matlamat dakwah yang lebih utama iaitu menggambarkan cara hidup Islam yang mudah diamalkan. Ini akan menarik minat masyarakat bukan muslim terhadap Islam. Kajian ini berasaskan kepada reka bentuk kualitatif. Kaedah pengumpulan data diambil daripada kaedah analisis dokumen menerusi pembacaan terhadap 3 isu berkaitan bukan muslim iaitu kenajisan anjing, kenajisan khinzir dan bekas makanan yang diletakkan daging khinzir. Perbezaan pandangan ulama pelbagai mazhab diteliti berdasarkan kaedah persampelan bertujuan (purposive sampling). Maklumat seterusnya akan dianalisis melalui pendekatan analisis tematik (thematic analysis). Dapatan kajian menunjukkan bahawa sikap toleransi dalam kepelbagaian pendapat para ulama adalah dibenarkan dan ia membolehkan dakwah Islam berkembang dengan lebih baik.

Keywords


Dakwah Islam; Hikmah; Khilaf; Mazhab; Toleransi

Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-karim.

A. Qodry Azizy (Dr.) (2004), Reformasi Bermazhab, Jakarta: Penerbit TERAJU.

Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi (1996), al-Jami’ Li Ahkam al-Quran, Qaherah: Dar al-Hadith.

Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi (2000), Minhaj al-Talibin, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah.

‘Abd al-Karim Zaydan (Dr.) (1994), al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, Beirut: Muassasah al-Risalah.

‘Abd al-Rahman al-Suyuti (1938), al-Asybah wa al-Nazair, Qaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Abu al-Fida Isma’il ibn ‘Umar Ibn Kathir (1996), Tafsir al-Quran al-‘Azim, Mansurah: Maktabah al-Iman, juz. 3, h. 110.

Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy’ath al-Sajastani (2007), Sunan Abi Dawud, Riyad: Maktabah al-Ma’arif.

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (2004), al-Wajiz, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Abu Hasan ‘Ali al-Maliki (2003), al-Muqaddimah al-‘Izziyyah li al-Jama’ah al-Azhariyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Abu ‘Isa al-Tirmidhi (2010), Sunan al-Tirmidhi, Riyad: Dar Turaiq.

Al-Sayyid al-Bakri ibn Muhammad al-Dimyati (2002), Hasyiah I’anah al-Talibin, Beirut: Dar al-Fikr.

Kamus Dewan (2007), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi 4.

Mat Saad Abdul Rahman (Dr.) (2011), Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris al-Muttalibi al-Shafi’i, Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM).

Md. Saleh Hj. Ahmad (2006), Hukum Islam & Budaya Tempatan, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Universiti Malaya.

Michelle E. Kiger & Lara Varpio (2020): Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131, Medical Teacher, DOI: 10.1080/0142159X.2020.1755030

Muhadir bin Haji Joll (2010), 6 Perkara Asas Memahami Khilafiyyah, Petaling Jaya: Mawleed Publishing.

Muhammad Firdaus Nurul Huda (Dr.) (2002), Kesan Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam, Selangor: Thinker’s Library.

Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman al-Syafi’i (1986), Rahmah al-Ummah fi ikhtilaf al-Aimmah, Qaherah, Mustafa al-Halabi.

Muhammmad ibn Ahmad ibn Juzayy (t.t.), Qawanin al-Ahkam al-Syar’iyyah, Qaherah: ‘Alam al-Fikr.

Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari (1998), Sahih al-Bukhari, Qaherah: Dar al-Hadith.

Muhammad ibn Isma’il al-San’ani (1995), Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram, Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti (2001), Bahaya Bebas Mazhab, terj.Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung.

Muhammad Syamsuddin al-Haq ‘Azim (1979), ‘Awn al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, Beirut, Dar al-Fikr.

Mustafa Sa’id al-Khin (Dr.) (1998), Athar ali-khtilaf fi al-Qawa’id al-Usuliyyah fi ikhtilaf al-Fuqaha, Beirut: Muasasah al-Risalah.

Yusuf al-Qaradawi (Dr.) 2005), Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah, Qaherah: Dar al-Syuruq.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal 'Ulwan

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), permitting copy and redistribute the material in any medium or format.