KEPERLUAN HISBAH DALAM AMALAN ETIKA AKADEMIK PENSYARAH DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT)

Muslihah Mazlan, Noor Azizah Jakaria

Abstract


Hisbah adalah merupakan suatu sistem pengawasan yang melibatkan proses pengawasan dalaman dalam memastikan al-amr bi ma’ruf wa al-nahy an-al-munkar (menyeru ke aras kebaikan dan mencegah kemungkaran). Proses ini penting dalam membina kesedaran beretika dalam kalangan pensyarah di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Namun begitu masih terdapat tingkah laku yang menyalahi etika akademik dalam kalangan pensyarah khususnya dalam aspek pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan. Justeru penelitian terhadap keperluan hisbah perlu dititikberatkan. Persoalannya, bagaimanakah keperluan hisbah yang perlu ditambahbaik untuk memastikan pensyarah mengamalkan etika akademik di IPT. Oleh yang demikian, keperluan hisbah dalam amalan etika akademik juga dilihat dapat memainkan peranan penting dalam usaha memastikan pensyarah mengamalkan tingkah laku yang beretika. Kajian ini mempunyai dua objektif. Pertama mengenal pasti konsep dan perkaitan hisbah dan amalan etika. Kedua, mengetengahkan keperluan hisbah dalam amalan etika akademik pensyarah di IPT. Bagi mendapatkan data-data, kajian kualitatitf ini menggunakan kaedah perpustakaan (library research). Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan analisis kandungan (content analysis). Dapatan awal kajian ini mendapatan bahawa keperluan hisbah khususnya muhasabat al-nafs (pengawasan diri sendiri) sangat penting dan perlu diterapkan dalam amalan etika akademik pensyarah di IPT. Hal ini kerana keperluan hisbah dalam amalan etika akademik mampu membina kesedaran pensyarah untuk lebih menghayati, menerapkan amanah dan tanggungjawab sebagai hamba Allah SWT dan menganggap kerja yang dipikul sebagai ibadat yang sentiasa diberikan perhatian di dunia dan di akhirat. Sebagai kesimpulan, kajian ini menerangkan keperluan hisbah dalam amalan etika akademik pensyarah di IPT merupakan satu alternatif dan penambahbaikan kepada institusi pengajian tinggi.

Keywords


Amalan Etika Akademik; Pensyarah; Institusi Pengajian Tinggi; Hisbah; Muhasabat al-nafs

Full Text:

PDF

References


Al-Razi, Muhammad Ibnu Umar. (2000). Ruh dan jiwa: Tinjauan filosofis dalam perspektif Islam. H.Moctar Zoerni & Joko S. Kahhar. Terj. Surabaya: Risalah Gusti.

Auni Abdullah. (2000). Hisbah dalam pentadbiran Negara. Kuala Lumpur : IKDAS SDN BHD.

Bowman, J.S., Berman, E. M, & West, J.P. 2001. The Profession of Public Administration: An Ethics Edge in Introductory Textbook? Public Administration Review, March/April, Vol.61, No.2 194-205

Brocket, R.G. 1988. Ethics and the adult educator. In R.G.Brockett(ed). Ethical Issues in Adult Education. New York: Teachers’ College, Columbia University.

Chronicle of Higher Education, 1999. “Professor Gets Jail Time For Lying To Win Grants”, Vol. 45, Issue 22.

De Russy, C. 2003. “Profesional Ethics Begin On The College Campus”. Chronicle Of Higher Education. Vol. 50 Issue 4.

Fagothey, A.1972. Right and Reason: Ethics in Theory and Practice (5th Ed) St. Louis: Mosby

Finnis, J. 1983.Fundamentals of Ethics. Washington,DC: Georgetown University Press.

Hauptman, R. 2002. Dishonesty in The Academy. Academe. Nov/Dec

Hamka. (2003). Lembaga budi: Perhiasan insan cemerlang. Selangor: Pustaka Dini Sdn Bhd.

Hasnan Kasan. (2008). Pendidikan remaja muslim. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri.

Laninska, S., & Garcia-Lamor, J. 2006. Morals, ethics,and integrity: How code of conduct contribute to ethical adult education practice. Public Organization Review, 6:3-20.

Mardzelah Makhsin, (2008). Hisbah Sistem Pengawasan Dan Etika Pengurusan Islam. Universiti Utara Malaysia.

Maisarah Mohamed Saat, (2005). Menara Gading Sebagai Satu Institusi Moral. Johor. UTM

Mohd Miqdad Aswad, (2016). Pemerkasaan Masjid Melalui Sistem Hisbah. Journal UiTM, No.2(2016). http://journale-academiauimt.edu.my/.

Mohd Tap Salleh. 2008. Leaser must be whiter than white. The Sunday Times. January6. 2008, SundayInterview,pp.6-7.

N. A. 2003. Indonesia Educators Plagued By Lack Of Ethics, Plagiarism. Jakarta Post (Indonesia). 07/05/2003.

Nash, D.A. 2007. On ethics in the profession of dentistry and dental education. European Journal of Dental Educaton, 11:64-74.

Reamer, F. G. 1982. Ethical Dilemmas in Social Service. New York: Columbia University Press.

Universiti Teknologi Malaysia, 2001. Kod Etika Profesional Staf.

Winstanley, D., & Woodal, J. 2004. The adolescence of ethics in human resource management. Human Resource Management Journal, 16:3:231-249


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal 'Ulwan

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), permitting copy and redistribute the material in any medium or format.