EKSPLORASI PRODUK WAKAF BERASASKAN AL-TAKYIF AL-FIQHIYY UNTUK PEMBANGUNAN HARTANAH TERBIAR DI MALAYSIA

Rahisam Ramli, Ahmad Dahlan Salleh, Mohd Kamel Mat Salleh, Shahrina Romli

Abstract


Pembangunan hartanah wakaf di Malaysia mempunyai potensi dalam meningkatkan tahap sosioekonomi umat Islam. Namun hartanah terbiar masih menjadi isu dan cabaran utama dalam pengurusan wakaf. Bagaiamanapun eksplorasi produk wakaf perlu sejajar dengan syarat-syarat dan operasional dari sudut syarak. Penyesuaian hukum (al-Takyif al-Fiqhiyy) dalam menghasilkan produk wakaf memerlukan kerangka hukum syarak yang bertepatan. Kertas kerja ini menggunakan pendekatan reka bentuk kualitatif berasaskan kajian kes wakaf dalam menganalisis data. Pengumpulan data primer menggunakan rujukan seperti rujukan kitab fiqh, enakmen, garis panduan atau resolusi jawatankuasa fatwa berkaitan wakaf. Data akan dianalisis menggunakan kaedah analisis dokumen, analisis kandungan dan analisis tematik agar dapat merumuskan dapatan kajian terhadap eksplorasi produk wakaf berasaskan al-Takyif al-Fiqhiyy. Hasil kajian mendapati kaedah al-Takyif al-Fiqhiyy sesuai dijadikan asas eksplorasi produk wakaf untuk meningkatkan kecekapan dan manfaat hartanah terbiar di Malaysia.

Keywords


Eksplorasi; Wakaf; Al-Takyif Al-Fiqhiyy; Hartanah

Full Text:

PDF

References


‘Abd al-Rahman al-Jaziri. (1999). Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah.

Ab? ‘Umar Far?q Ahmad, Ab? ??lib Mu?ammad Munaw?r & Lukman Ayinde Olorogun. 2020. Taky?f fiqhi on the permissibility of ij?rah maw??fah fi al-dhimmah: A critical analysis. International Journal of Islamic Thought 17(September). doi:10.24035/ijit.17.2020.165

Abu Zakariyya Muhy al-Din Yahya bin Sharaf al-Nawawi. (1930). Sahih Muslim bi Sharh al- Nawawi. Kaherah: al-Matba’ah al-Misriyyah bi al-Azhar.

Al-Khatib al-Syarbini (1997). al- Majmu‘.Jeddah: Maktabah al-Irsyad,

Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. (1993). al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul. Baghdad: Maktabat al-Muthanna.

Al-Mawardi. (1973). Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi

Al-Nasai, Sunan as-Sughra lil an-Nasai. (1986), bab habasa al-masha’u, juzuk 6, Maktab al-Matbu’al-Tar?d? al-Islamiah.

Al-Syatibi. (1996). Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1986). Usul al-Fiqh al-Islami. Damsyik: Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1996). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Cet. ulangan). Damsyiq: Dar al-Fikr.

Asmak Ab Rahman. (2009). Peranan Wakaf Dalam Pembangunan. Shariah Journal, 17(1): 113–152.

Azima Abdul Manaf, Mohammad Haji Alias & Ismail Omar. (2022). Pembangunan Tanah Adat Terbiar di Daerah Rembau, Negeri Sembilan Halatuju Mengikut Pendekatan Institusi Ekonomi. Islamic Banking, Accounting and Finance International Conference, 2022, 172–180.

Enakmen 9 Tahun 2015 Enakmen Wakaf (Perak) 2015.

Enakmen Wakaf Negeri Selangor (No. 15 Tahun 2015)

Enakmen Wakaf Negeri Sembilan 2005

Faizah Hj Ismail. (2006). Asas-asas Muamalat dalam Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibn Hajar al-‘Asqalani. (2001), Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, jil. 5, Kitab al-Syurut, Bab al-Syurut fi al-Waqf, no. Hadith 2737; Kitab al-Wasaya, Bab al- Waqf Kaifa Yaktub, hadith no. 2772.

Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram (1990), Lisan al-‘Arab, j. 9. Beirut: Dar Sadr.

Ibn Qudamah, Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad (1972), al-Mughni, j.6, c.4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2020). Negeri Sembilan. Jabatan Perangkaan Malaysia.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR). (2010). Manual Pengurusan Istibdal Wakaf. Putrajaya: Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR).

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR). (2008). Manual Pengurusan Model Perundangan Wakaf (MPMPW). Putrajaya: Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR).

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR). (2009). Manual Pengurusan Wakaf Tunai. Putrajaya: Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR).

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR). (2017). Monograf Wakaf Irsod. Jawhar.

Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56).

Mohd Saharudin Shakrani, Mohd Saifoul Zamzuri Noor & Jamal Ali. (2003). Tinjauan Isu-Isu Yang Membataskan Penggunaan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Ummah di Malaysia. Jurnal Syariah 11(1980): 73–98. Retrieved from http://myais.fsktm.um.edu.my/7524/

Mohd Ashrof Zaki Yaakob. (2018). Wakaf Infrastruktur Menurut Perspektif Hadith Dan Aplikasinya Dalam Pembangunan Hartanah Wakaf Di Selangor. Tesis PhD Universiti Malaya.

Muhammad ‘Uthm?n Shab?r. (1998). al-Mu'?malat al-M?liyyah al-Mu'?sarah Fi al-Fiqh al-Islam?. Jordan: Dalr al-Nafais.

Muhammad ‘Uthm?n Shab?r. (2014). al-Taky?f al-Fiqhiyy Lil Waq?i’ al-Mustajiddah Wa Ta?b?q?tuhu al-Fiqhiyyah. Damsyiq: D?r al-Qalam.

Muhammad ‘Uthm?n Shab?r. (2007). al-Qaw?’id al-Kuliyyah wa al-?hawabit al-Fiqhiyyah fi al-Shari’ah al-Isl?miyyah. Amman: D?r al-Nafais

Mohd Sabree Nasri & Mohd Sopiee Shiddeq Fakulti. (2018). Pengurusan dan Pembangunan Tanah Terbiar: Tinjauan Khusus Pada Awal Pemerintahan Islam dan Undang-Undang di Malaysia. Prosiding Seminar Pengurusan Islam: Ke Arah Pemantapan Ummah. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, Selangor.

Mustafa Daud. (1999). Tamadun Islam: Edisi Maktab Perguruan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd

Portal Rasmi Pusat Maklumat Hartanah Negara (NAPIC). (2022). Laporan Pasaran Harta Tahunan https://napic.jpph.gov.my/portal/ms/web/guest/publication. 10 November 2023

Portal Malaycivilization, “Tanah-tanah terbiar: satu cadangan pembangunan,” accessed July 25, 2023, https://malaycivilization.com.my/items/show/97939.

Portal Rasmi Jabatan Pertanian Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan http://www.doa.gov.my/index.php/pages/view/411?mid=232.

Portal Rasmi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan https://www.mains.gov.my/v2/wakaf/perkhidmatan-wakaf/objektif-perkhidmatan-wakaf 22 Julai 2023

Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi, Mohd Fairuz Md Salleh & Salmy Edawati Yaacob. (2023). The Management and Implementation of Zurri Waqf in Malaysian Waqf Instituition. Jurnal Pengurusan, 67(2023): 1-13

Sakinah Abdul Samad, Ahmad Sufian Bin Che Abdullah & Kamaruzamn Noordin. (2022). Dapatan Awal Mengenai Praktis Wakaf Ahli Di 5 Buah Majlis Benefisiari Wakaf. Jurnal Pengajian Islam, 15(Special Issue): 96–113.

Siti Salwani Mustapa, Hairunnizam Wahid & Mohd Faisol Ibrahim. (2022). Kajian Terhadap Isu Pembelian Tanah Wakaf Menerusi Wakaf Tunai di Negeri Selangor. Jurnal Syariah, 1(July 2021): 1–33.

Zulkifli al-Bakri. (2012). Wakaf dalam Islam. Kuala Lumpur: Bank Muamalat Malaysia Berhad.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal 'Ulwan

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), permitting copy and redistribute the material in any medium or format.