HISBAH TERHADAP PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PENSYARAH: SATU SOROTAN

Muslihah Mazlan, Noor Azizah Jakaria, Azrin Ibrahim

Abstract


Pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu proses untuk menyampaikan dan memperolehi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diperolehi melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan peranan daripada pengajar dan pelajar yang berlaku dalam pelbagai situasi sama ada formal mahupun tidak formal. Ilmu yang diperolehi juga akan memberi kesan kepada pelajar dari sudut efektif, kognitif dan psikomotor. Penilaian pengajaran dan pembelajaran merupakan proses bagi mendapatkan maklumat berkenaan kemajuan dan prestasi pelajar. Hasil daripada penilaian dapat digunakan oleh pengajar untuk menyediakan alternatif yang lebih baik bagi memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran. Artikel ini membincangkan sorotan kajian terdahulu yang berkaitan penilaian pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pensyarah di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Kaedah analisis dokumen digunapakai dalam kajian yang berbentuk kualitatif ini.

Keywords


Pengajaran Dan Pembelajaran; Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran; Pensyarah

Full Text:

PDF

References


Abu Umar Basyir. (2005). Suci hati. Muhammad Albani (Pnyt). Indonesia: AL-Qowam.

Ansari, Zafar Afaq (Eds.). 1992). Qur’anic concepts of human psyche. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought.

Al-Razi, Muhammad Ibnu Umar. (2000). Ruh dan jiwa: Tinjauan filosofis dalam perspektif Islam. H.Moctar Zoerni & Joko S. Kahhar. Terj. Surabaya: Risalah Gusti.

Auni Abdullah. (2000). Hisbah dalam pentadbiran Negara. Kuala Lumpur : IKDAS SDN BHD.

Amada, G., & Smith, M.C. (2015). Coping with Misconduct in the College Classroom: A Practical Model: Biographical Publishing Company

Azrin Ibrahim. (2015). Kepentingan hisbah dan amalannya di Malaysia. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Bil 11 2015 (Edisi Khas).

Basya, Hassan. (1966). Al-Funun al-Islamiyyat wa al-Waza’if ‘ala al-‘Athar al-‘Arabiyyat, Kaherah: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.

Bahagian Sumber Manusia KPM (2015).

Braxton, J.M, & Bayer, A E. (2003). Faculty Misconduct In Collegiate Teaching. Baltimore, MN, USA: The John Hopkins University Press.

Brydon, S. R., & Scott, M.D. (2000). Between one and many: The art and science of Public speaking (3rd ed.). Mountain View, CA: Mayfiled Publishing Co.

Che Haslina, Zulkefli Mohamad, Siti Khalijah Majid & Saharani Abdul Rashid. (2009). Persepsi Pelajar Terhadap Kredibiliti Pensyarah Pendidikan Islam: Satu Kajian. Esteem Academic Journal Vol. 5, No 2, 183-199

Hamka. (2003). Lembaga budi: Perhiasan insan cemerlang. Selangor: Pustaka Dini Sdn Bhd.

Hasnan Kasan. (2008). Pendidikan remaja muslim. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri.

Haskin, W. A., & Staudacher, J. M (1987), Successful Public speaking : A practical guide. Clenview, IL: Scott. Foresman and Co.

Hostman, L. (1989). The evaluative coonsequnces of hedges, hesitations, and intensifiers: Powerful and Powerful and powerless speech Style. Human communication Research, 15

Ibn Sina. (2009). Psikologi Ibn Sina. M.S. Nasrulloh. Tej. Indonesia: Pustaka Hidayah.

Larson, C. U. (1992). Persuasion: Reception and responsibility (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publiching Co.

Mardzelah Makhsin, (2008). Hisbah Sistem Pengawasan Dan Etika Pengurusan Islam. Universiti Utara Malaysia.

Redmond, M.V. (2000). Communication : Theories and application. Boston, Ma: Moughton Miflin Co.

Said Hawwa. (1998). Mensucikan Jiwa; Intisari Ihya ‘Ulumuddin al-Ghazali: Robbani Press, Jakarta.

Zuridan Mohd Daud. (2010). Penyucian Jiwa. Kuala Lumpur: Must read Sdn. Bhd.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal 'Ulwan

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), permitting copy and redistribute the material in any medium or format.