KEPERLUAN KAJIAN SEMULA HAD KIFAYAH ASNAF FAKIR DAN MISKIN DI BAHAGIAN ZAKAT MELAKA

Rahisam Ramli, Rozita Baba, Mohamad Nazli Omar, Mohd Azam Yahya, Shahrul Hilmi Othman, Roslina Hashim, Norizan Samri

Abstract


Makalah ini bertujuan untuk mengenal pasti keperluan kajian taksiran semula had kifayah dan kebolehlaksanaan di Bahagian Zakat Majlis Agama Islam Melaka (MAIM). Peningkatan kos sara hidup menyebabkan kadar kecukupan keperluan asas turut meningkat. Tanpa pengukuran had kifayah semasa memberi implikasi permohonan asnaf fakir dan miskin dalam menerima bantuan. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif untuk mengumpul dan menganalisis data. Data primer diambil menerusi dokumen rujukan seperti rujukan kitab Fiqh mengenai had kifayah, Enakmen, Garis Panduan atau keputusan jawatankuasa muzakarah, keputusan fatwa berkaitan had kifayah. Data dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan dan analisis tematik secara induktif dan deduktif agar dapat merumuskan dapatan kajian dengan menggunakan perisian Atlas.ti versi 23. Kajian mendapati terdapat sepuluh (10) faktor mengapa had kifayah perlu dikaji semula. Justeru dicadangkan sebuah kajian untuk menentukan had kifayah bagi asnaf fakir dan miskin dalam permohonan zakat di Melaka.

Keywords


Had Kifayah; Asnaf; Fakir; Miskin; Zakat

Full Text:

PDF

References


Abd Allah Mu?ammad Farid, (1985). al-Qamus al-Farid fi al-Mal wa al-Iqti?ad. Qahirah

Abdul Rahman Talib, & Hasan Ahmad. (2019). Penilaian Kelayakan Asnaf Fakir Dan Miskin Berdasarkan Had Kifayah. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1(4), 23–41.

Ahmad al-Sharba?i, (1981). al-Mu‘jam al-Iqtisadi al-Islami. D?r al-Jayl

Ahmad Fahme Mohd Ali, Ibrahim, M. F., Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, & Fuadah Johari. (2014). Konsep Dan Isu Had Kifayah, Kemiskinan Bandar Dan Jantina Dalam Pengagihan Zakat. Labuan E-Journal of Muamalat and Society, 8(2014), 14–26.

al-Bukhari, Abu Abdullah Mu?ammad bin Isma’il. 1422H. ?a?i? al-Bukhari. Kaherah: Dar Tawq al-Naja

Al-Fanjari, Muhammad Shauqi (2010) al-Islam wa al-Tawazun al-Iqtisadi baina al-Afrad wa al-Dual. Jil. 1. Wizarat al-Auqaf, http://www.shamela.ws

Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali. (1994). Al-Fusul fi al-Usul. Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiah. Kuwait.

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad (450H). 2006. Al-Ahkam As-Sultaniyyah. Pentahkik: Ahmad Jad. Cetakan pertama. Al-Qahirah: Dar Al-Hadith.

Al-Nawawi, Yahya bin Syarf. (1972M/1392H). Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim. Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi. Beirut.

al-Islam Su’al wa Jawab. islamqa.info/ar

al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuth al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’. www.alifta.net

Al-Multaqa al-Fiqhi. fiqh.islammessage. com

Anggoro Sugeng & Asmak Ab Rahman. (2016). Eksplorasi Indikator Dalam Menentukan Fakir dan Miskin Berdasarkan Had Al-Kifayah Zakat: Kajian Di Lampung Indonesia. Jurnal Syariah, 24(3), 369–392.

Azman Ab Rahman, Mohamad Anwar Zakaria, Nurul Shazwani Nordin & Nur Ains Syafiqah Rahmat. (2020). Sorotan Literatur Kajian Penentuan Had Kifayah di Malaysia. In E-Prosiding [eISSN: 2710-6462] (pp. 34–40).

Azman Ab Rahman, Norlina Ismail, Siti Zulaikha Mokhtar dan Tengku Mansur Tengku Zainal Abidin (2016). Isu Kontemporari Had Kifayah Zakat dan Pengurusan di Malaysia. Nilai: Penerbit USIM.

Dar al-Ifta’ alMisriyyah. dar-alifta.org/ar

Dar al-Ifta’, Jordan. https://www.aliftaa.jo/

Hussain, M. A., Azhar, A., & Badarulzaman, M. H. (2021). Analisis prosedur saringan permohonan zakat di negeri-negeri terpilih di malaysia. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 22(2), 129.

Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar. (1992). Radd al-Muhtar ala al-Dur al-Mukhtar. Dar al-Fikr. Beirut.

Ibn Manzur, Mu?ammad Ibn Mukarram. 1990. Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Sadir.

Ibn Qudamah, Abd al-Rahman bin Muhammad. (t.th). al-Syarh al-Kabir ala Matan al-Muqni’. Dar al-Kitab al-Arabi.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2022). Laporan Survei Pendapatan Isi Rumah Melaka 2022.

Mansor Sulaiman, Hasan Ahmad, Ahmad Irfan Ikmal Hisham, Noradilah Md Nordin & Saharudin Ramli. (2013). Had al-Kifayah di kalangan masyarakat Islam: Merungkai keperluan kaedah penentuan garis miskin dan kaya berasaskan sunnah di Malaysia. Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiyah (Musnad 2) : Realiti Dan Cabaran, 3-4 July 2013, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1–14.

Muhammad Hisyam, Dahlan, Saiful Nizam, Ahmad Zia & Imaaduddin. (2023). Penentuan Kerangka Had Kifayah Negeri Pulau Pinang : Pandangan Fuqaha Terhadap Had al-Kifayah. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 8(52), 8–20. http://doi.org/10.55573/JISED.085202

Nur Fatin Adilah Rohaizan, Mohd Ali Mohd Noor & Hairunnizam Wahid. (2020). Peningkatan Kemiskinan: Peranan Had Kifayah dalam Bantuan Zakat. Jurnal Ekonomi Malaysia, 54(3), 41–58. http://doi.org/10.17576/JEM-2020-5403-04

Portal Rasmi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. (2023). Kalkulator had kifayah, https://www.maiwp.gov.my/i/index.php/en/kalkulator1. 10 Ogos 2023.

Portal Rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Golongan penerima zakat MAIM, Syarat permohonan https://www.maim.gov.my/index.php/ms/agihan-zakat/golongan-penerima-zakat. 9 Ogos 2023

Wahbah al-Zuhaily, (1989). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, c.3, Syria: Dar al-Fikr.

Yusuf Al-Qardawi. (1994). Fiqh al-Zakat, Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dau’ al-Qur’an wa al-Sunnah. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Zulfaqar Mamat & Hamzah Abd al-Karen Hamad. (2018). Penentuan Had Kifayah dan Elemen Keperluannya Dalam Pembahagian Zakat Semasa. Malaysian Journal of Syariah and Law, 7(June 2018), 105–127.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal 'Ulwan

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), permitting copy and redistribute the material in any medium or format.