KEFAHAMAN AYAT AL-QURAN DIKALANGAN PELAJAR TAHFIZ : SATU SOROTAN

Mohd Hakim Mothar Rijan, Mahmood Sabtu, Azmi Budin

Abstract


Pendidikan Tahfiz  al-Quran merupakan aliran pendidikan yang berkembang dan mendapat tempat dalam masyarakat Islam di negara kini. Program pengajiannya banyak ditawarkan di institusi-institusi kerajaan dan swasta. Walaubagaimana pun, kaedah pembelajaran di institusi Tahfiz dilihat banyak menitikberatkan dan tertumpu terhadap hafazan al-Quran semata-mata. Penghayatan dan penguasaan terhadap makna-makna ayat al-Quran kurang diberi perhatian dalam memenuhi tuntutan al-Quran secara holistik. Berdasarkan tinjaun Kajian-kajian yang lepas, pengkaji menemukan kepentingan penguasaan makna-makna ayat al-Quran sebagai elemen penting dalam penghayatan al-Quran. Kajian juga mendapati penguasaan makna-makna ayat al-Quran yang di hafaz oleh pelajar kurang diberi perhatian dikebanyakan Institusi Tahfiz. Oleh itu, satu kajian terhadap tahap penguasaan makna ayat-ayat al-Quran dikalangan pelajar tahfiz harus dijalankan dan mencari metodologi terbaik dalam menambah baik kaedah pembelajaran mereka. Kajian berharap dapat memberi maklumat penting dalam memperkasa dan menambah baik kaedah pembelajaran di institusi Tahfiz di negara ini.


Keywords


Pendidikan Tahfiz, Pengusaan Makna Ayat, Kaedah Pembelajaran

Full Text:

PDF

References


Zulkifli Mohd Yusoff, Noor Naemah, Nor ‘Azzah, Nor Aini, Norhayati dan Naeimah Ramlan. 2018. Trend Masyarakat Terhadap Pendidikan Tahfiz. Ke arah pengiktirafan huffaz di Malaysia. Centre of Quranic Research(CQR) University Malaya.

Khairul Anuar. 2018. Majlis syuyukh dalam memperakukan tahap profesionalisme hafiz al-Quran. Ke arah pengiktirafan huffaz di Malaysia. Centre of Quranic Research(CQR) University Malaya.

Rohana Zakaria, Fatin Nazmin dan Khairul Anuar. 2018. Tadabbur Al-Quran : Implikasinya Dalam Meningkatkan Spiritual Pembaca Al- Quran. http://journal.kuis.edu.my/qiraat/wpcontent/uploads/2018/05/jurnal-57-71.pdf

Mohd Jamalil, Sabri Mohamad, Tengku Intan Zarina & Nor Hafizi. 2017. Strategi Kecemerlangan Institusi Pendidikan Tahfiz al-Quran di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari.

Fazrul Ismail dan Ariff Jauhar. 2017. Nikmatnya Tadabbur Tazakkur. Selangor: Abideen Publishing.

Abdul Muhsin. 2017. Mabadi’ Tadabbur al-Quran al-Karim. Riyadh:Al-Dairi al-Syarqi

Al-Lahim & Ar-Ruwaisyid. 2016. Panduan Tadabbur al-Quran. Solo:Kiswah Media

Very Julianto

Sayyid Qutb. Petunjuk Sepanjang Jalan. Kuala Lumpur Crescent News Sdn. Bhd.1994 Cetakan Kelapan.

Rizki Putri Dzulqaida dan Siti Nurina Salsabila. 2016. Pengaruh Mendengarkan Murattal Al http://spaj.ukm.my/jalturath Jurnal al-Turath Vol. 3, No. 2; 2018 21 Quran Terhadap Peningkatan Kemampuan Konsentrasi. Research Gate.

Intan Zakiah & Munif Zarirrudin. 2016. Memahami Kepentingan Karakteristik Pelajar Tahfiz Terhadap Pencapaian Subjek Hifz al-Quran. Journal Hadhari. Penerbit UKM.

Nor Musliza, Mokmin Basri dan Sedek Ariffin. 2016. Gaya Pembelajaran Pelajar dalam Proses Hafazan dan Kefahaman Makna al-Quran:Satu Tinjauan.

Al-Nawawi. terj. Hakim Rosly. 2015. Adab Berdamping dengan al-Quran. Kuala Lumpur. PTS Publishing House.

Rohana Zakaria. Hayati Hussin dan Adzam Rasdi 2015. Tadabbur al-Quran: Syarat Utama yang Diperlukan Untuk Mencapai Objektif al-Quran. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015.

Azmil Hashim, Ab Halim Tamuri, Misnan Jemali & Aderi Che Noh. 2014. Kaedah pembelajaran tahfiz dan hubungannya dengan pencapaian hafazan pelajar. Journal of al-Quran and Tarbiyyah.

Nurul Zakirah. 2014. Definisi Qawaid al-Tadabbur:Satu Analisis Perbandingan dengan Qawaid Tadabbur. International Journal of Quranic Research.

Abas Asyafah. 2014. Konsep Tadabur al-Quran. Cet. 2. Bandung. CV Maulana Media Grafika. Azmil Hashim & Ab Halim Tamuri. 2012. Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Pembelajaran Tahfiz alQuran di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education.

Nurul Zakirah Mat Sin dan Zulkifli Mohd Yusoff. 2012. Konsep tadabbur:Suatu Kupasan. International Seminar on al-Quran in Contemporary Society


Refbacks

  • There are currently no refbacks.