KEPERLUAN ZAKATTECH DALAM MENINGKATKAN KUALITI SISTEM PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA: SOROTAN LITERATUR BERSISTEMATIK

Rahisam Ramli, Ahmad Faqih Ibrahim, Shahrul Niza Samsudin, Mohd Sabree Nasri

Abstract


Kertas kerja ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor keperluan ZakatTech dalam meningkatkan kualiti sistem pengurusan zakat di Malaysia. Walaupun terdapat peningkatan kutipan dan agihan zakat tetapi isu-isu sistem pengurusan zakat menjadi sasaran masyarakat yang kurang mendapat pendedahan. Kesannya kepercayaan pembayar terhadap institusi zakat terus dipertikaikan dengan mencabar untuk mengagihkan sendiri kepada asnaf tanpa melalui institusi zakat. Kajian ini dijalankan secara sistematik melalui Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Terdapat empat proses iaitu pengenalpastian, saringan, kelayakan dan rangkuman. Hasil kajian menunjukkan ZakatTech berpotensi sebagai satu platform baharu dalam sistem pengurusan zakat. Selanjutnya kajian ini mencadangkan model ZakatTech dalam meningkatkan kualiti sistem pengurusan zakat di Malaysia.


Keywords


Zakattech, Sistem Pengurusan Zakat, Kualiti Pengurusan

Full Text:

PDF

References


Abdulsalam Ahmed Sawmar, & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. ISRA International Journal of Islamic Finance, ahead-of-p(ahead-of-print). http://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116

Aliff Nawi, Yusoff, M. Z. M., Ren, C. C., & Sahidah, A. (2021). Potensi Infografik dalam Menangani Persepsi Negatif Netizen Terhadap Institusi Zakat di Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 37(1), 274–294. http://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3701-16

Azman Abd Rahman. (2017). Transformasi Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia. In Zahari Mahad Musa, Azman Abd Rahman, & Adibah Abdul Wahab (Eds.), Memperkasa Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia. Bandar Baru Nilai: Penerbit USIM.

Dhiaeddine Rejeb. (2020). Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution. International Journal of Zakat, 5(3), 20–29. http://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.260

Eza Ellany Abdul Lateff, Palil, M. R., & Hassan, M. S. (2014). Prestasi Kecekapan Agihan Kewangan dan Bukan Kewangan di Kalangan Institusi Zakat di Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 48(2), 51–60. http://doi.org/10.17576/jem-2014-4802-05

Hafizah Zainal, Abu Bakar, A., & Saad, R. A. J. (2016). Reputation,satisfaction of zakat distribution,and service quality as determinant of stakeholder trust in zakat institutions. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(7 Special Issue), 72–76.

Hairunnizam Wahid, ., Sanep Ahmad, ., & Radiah Abdul Kadir, . (2009). Pengagihan zakat oleh institusi zakat di malaysia : mengapa masyarakat islam tidak berpuas hati ? Jurnal Syariah, 17(1), 89–112.

Hairunnizam Wahid, Ahmad, S., Nor, M. A. M., & Rashid, M. A. (2017). Prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan agihan zakat: perbandingan antara majlis agama islam negeri di Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 51(2), 39–54. http://doi.org/10.17576/jem-2017-5001-4

Hirman Ismail, Abdul Manaf, M. R., Abdul Gafor, A. H., Mohamad Zaher, Z. M., & Ibrahim, A. I. N. (2019). Economic Burden of ESRD to the Malaysian Health Care System. Kidney International Reports, 4(9), 1261–1270. http://doi.org/10.1016/j.ekir.2019.05.016

Ibrahim Ahmed, T. A., & B. Zakaria, M. S. (2021). Using Blockchain for Managing Zakat Distribution: a Juristic Analytical Study. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 4(2), 1–25. http://doi.org/10.46722/hkmh.4.2.21b

IFN Fintech. (2019). ISRA on the hunt for ideal candidates to pilot ZakatTech platform. Retrieved June 12, 2021, from https://ifnfintech.com/isra-on-the-hunt-for-ideal-candidates-to-pilot-zakattech-platform/

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2021). Laporan Perangkaan Demografi Malaysia 2021. Putrajaya. Retrieved from https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=430&bul_id=aVlJRDAvbjhWWEhQa1YvSWhsSjF3QT09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09

Lukman Hamdani. (2020). Zakat Blockchain: A Descriptive Qualitative Approach. Jurnal Ekonomi Dan Nisnis, (October 2020), 492–502.

Marhanum Che Mohd Salleh, & Chowdhury, M. A. M. (2020). Technological Transformation in Malaysian Zakat Institutions. International Journal of Zakat, 5(3), 44–56. http://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.263

Maymunah Ismail, ., Siti Mariam Ali, ., & Mohamad, M. S. (2011). Prestasi Zakat dan Agihan Zakat di Negeri Melaka. In The World Universities 1st Zakat Conference 2011 (WU1ZC 2011),PWTC, Kuala Lumpur, 22-24 November 2011 (pp. 1–13).

Mohd Akram Laldin, & Fares Djafri. (2019). Islamic Finance in the Digital World: Opportunities and Challenges. Journal of Islam in Asia, 16(3), 283–299. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Moher, D. Liberati, A., Tetzlaff, A., & Altman, D. G. (2009). Group preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. BMJ, 6(7), 1–7.

Naz’aina. (2015). The Effect of Internal Control System and Amil Competence on the Financial Reporting Quality at Zakat Management Institution Active Member of Zakat Forum in Special Capital City Region Jakarta and West Java Provinces. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 753–760. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.100

Nazihah Musthaffa. (2017). Kesan Tadbir Urus Yang Baik Ke Atas Prestasi Kutipan dan Agihan Zakat: Kerangka Konsep Pelaksanaan Kawalan Dalaman. In Zahari Mahad Musa, Azman Ab Rahman, & Adibah Abdul Wahab (Eds.), Memperkasa Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia. Bandar Baru Nilai: Penerbit USIM.

Norazlina Abd. Wahab, Zainol, Z., & Abu Bakar, M. (2017). Towards developing service quality index for zakat institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(3), 326–333. http://doi.org/10.1108/JIABR-09-2015-0040

Norazlina Abdul Wahab, & Rahman, A. R. A. (2012). Efficiency of Zakat Institutions In Malaysia: An Application of Data Envelopment Analysis. Journal of Economic …. researchgate.net. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Norazlina_Abd_Wahab/publication/268029565_Efficiency_of_Zakat_Institutions_In_Malaysia_An_Application_of_Data_Envelopment_Analysis_1/links/57450a4e08aea45ee8538424.pdf

Raja Adzrin Raja Ahmad, Othman, A. M. A., & Salleh, M. S. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. Procedia Economics and Finance, 31(15), 140–151. http://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01141-7

Ram Al Jaffri Saad, Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 164, 508–515. http://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139

Suginam. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting, 1(1), 86–89.

The Malaysia Reserve. (2019). ZakatTech Blockchain to track zakat collection. Retrieved June 15, 2021, from https://themalaysianreserve.com/2019/08/21/zakattech-blockchain-to-track-zakat-collection/

ERIC Institute of Education Sciences https://eric.ed.gov/?

DOAJ Directory of open Access Journal

Perisian

Harzing, A.W. (2007) Publish or Perish, available from https://harzing.com/resources/publish-or-perish

VOSviewer version 1.6.1.6 https://www.vosviewer.com/

Computer Aided Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) Atlas.Ti versi 8

Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitul Mal Malaysia http://baitulmal.jawhar.gov.my/zkt_statistik_stat.php Diakses pada 14 Jun 2021


Refbacks

  • There are currently no refbacks.